Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Commissie contactpersonen

De contactpersonen onderhouden contacten met de hun toegewezen gezinnen c.q. adressen.
Zij brengen een attentie bij heugelijke gebeurtenissen als geboorte en huwelijksjubilea, of na thuiskomst na verblijf in het ziekenhuis.
Zij heten nieuw ingekomenen welkom, bezoeken ouderen, alleenstaanden en langdurig zieken.
Elk gemeentelid, die contact wenst met de kerk, kan contact opnemen met de contactpersoon die voor de betreffende straat het aanspreekpunt is.
Gemeenteleden worden bezocht bij 25-, 40-, 50- en 60- jarige huwelijksjubilea, en daarna elke 5 jaar.
Als één van de partners ouder is dan 65 jaar, wordt ook een bezoek gebracht bij het 12,5 jarig
huwelijksjubileum.
De contactpersonen helpen bij de uitnodiging voor de ouderenmiddagen en bezorgen een kerstattentie bij gemeenteleden van 75 jaar en ouder.
De commissie contactpersonen draagt zorg voor de organisatorische- en praktische ondersteuning van de contactpersonen.