Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Diaconie

Het College van Diakenen heeft de coördinerende taak om samen met de gemeenteleden aan de diaconale roeping gestalte te geven.

Het College van Diakenen heeft daarbij diverse taken:

 • Het treffen, waar nodig, van voorzieningen tot verlening van diensten aan hen, die hulp behoeven en tot bevordering van het maatschappelijk welzijn;
 • Het bijeen brengen, beheren, en besteden van diaconale goederen en gelden;
 • Het deelnemen aan ambtelijke vergaderingen zoals kerkenraad en de aanwezigheid in kerkdiensten.
 • Het dienen van de Kerk in haar taak om gemeente, overheid en samenleving te wijzen op haar roeping ten aanzien van sociale vraagstukken gerechtigheid te betrachten;
 • De gemeente bewust te maken van haar diaconale roeping en proberen deze te activeren zodat de diaconie meer als initiator fungeert dan als uitvoerder.
 • Concreet worden er door de diaconie bijdragen gegeven aan diverse geselecteerde diaconale doelen op plaatselijk, regionaal/provinciaal, landelijk en wereldwijd niveau.
 • Ook kan in voorkomende gevallen (geldelijke) ondersteuning worden geboden aan personen/gezinnen die om wat voor reden dan ook in ernstige financiële problemen zijn gekomen.

 

De diaconale activiteiten krijgen o.a. gestalte door:

 • Het diaconaat rondom de eredienst
  (bijvoorbeeld regeling avondmaal, verzorging van vervoer naar de kerk van ouderen en gehandicapten, de inzameling der gaven)
 • Met andere kerkelijke instellingen contact te onderhouden;
 • Het diaconaat in de kerkelijke gemeente ( bijvoorbeeld: ouderenmiddag, mantelzorgdag, kerstattenties).
 • Gemeenschapswerk
  (bijvoorbeeld: meewerken aan vakantieweken, enz.).
 • Het diaconaat en de samenleving
  (bijvoorbeeld: aktie Geef, schuldhulpmaatjes).
 • Het diaconaat wereldwijd
  (bijvoorbeeld: babyhuis Ruama, pleegkind stichting Worldvision en Kerk in Aktie).

De diaconie ondersteunt zelfstandig projecten, maar werkt ook samen met aanverwante commissies en hulporganisaties.