Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Diaconie

Het diaconaat is er op gericht de opdracht van Jezus Christus zichtbaar te maken in zowel de eigen gemeente en haar omgeving als elders in de wereld.
Het liefhebben en dienen van je naaste, dat is diaconaat.
Het is ervoor zorgen dat armen, zieken en eenzamen geholpen worden.
Niet alleen binnen de gemeente, maar ook daarbuiten.

Taken van de diakenen.

 • Het inzamelen van de gaven van gemeenteleden, om namens de gemeente te helpen waar nodig is.
 • Het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat.
 •  Het organiseren van en dienen bij het Heilig Avondmaal.
 • Het informeren van gemeenteleden over de nood in de wereld en in de eigen omgeving: informatie in het kerkblad, mededelingen, beamer, website.
 • Signaleren waar hulp nodig is en samenwerken met gemeenteleden om te helpen waar dat kan.
 • Het organiseren van activiteiten (of het ondersteunen daarvan) die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn:
  • Ouderenmiddag
  • Dag van de mantelzorg
  • Paas/kerstattenties
  • Aanbieden van vervoer naar de kerkdienst
  • Bloemengroet
 • Maatschappelijk betrokken zijn bij sociale vraagstukken (met name binnen de eigen gemeente)
  • Deelname Diaconaal Platform
  • St. Manna
  • Lichtpunt
 • Ondersteunen(financieel) van projecten wereldwijd
  • Kerk in Aktie
  • Pleegkind World Vision
  • Piramide actie
 • Op kerkenraadsniveau meedenken en meebeslissen over de koers van de kerkelijke gemeente.