Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Kerk en Israël

In 1988 heeft de kerkenraad van de Hervormde Gemeente een commissie Kerk en Israël in het leven geroepen. Vanaf 1999 werkt deze commissie samen met de commissie Kerk en Israël van de Gereformeerde Kerk te Vroomshoop. Dit staat al aangegeven in het beleidsplan 2006, maar ook nu per 2012 verliezen we deze samenstelling van de commissie niet uit het oog.

Doelstelling:
Het doel van de commissie Kerk en Israël is om de band tussen de kerk(en) en het volk van Israël te versterken en om de gemeenteleden ervan bewust te maken, dat de Christelijke traditie, waarbinnen wij met elkaar omgaan, is geworteld in een andere; namelijk de Joodse. Vaak is de gemeente zich daar niet sterk van bewust. Terwijl we nu ook oog moeten hebben voor de samenhangende problematiek van alle volken in het Midden-Oosten.

Wat willen wij doen?
De verbondenheid tussen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Vroomshoop met het volk van Israël proberen te versterken door middel van informatie o.a. over het Jodendom en het vieren van onder meer de Israëlzondag in begin oktober.

Wat doen wij nu?
Wij hebben tot nu toe de volgende activiteiten ontplooid:
-> voorbereiden van de Israëlzondagen
-> eertijds een bezoek georganiseerd aan de synagoge in Enschede
-> gespreksavonden georganiseerd binnen de Hervormde Gemeente, maar ook bedoeld voor de GK en
in samenhang met de Commissie V&T,
-> enkele keren genoten we van een lezing en een gesprek op een avond met een messiasbelijdende
rabbijn.

Beleidsvoornemens

Hoe bereiken wij ons doel?
-> bezinning in de werkgroep Kerk en Israël over alle facetten van de doelstelling
-> een lichte uitbreiding van het aantal leden, uit beide kerken.
-> vorming van de commissieleden
-> aanwezigheid van leden uit onze beide PKN-kerken
-> overleg met de commissie Vorming en Toerusting
-> evaluatie van de activiteiten