Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Evangelisatiecommissie

Doelstelling en taakomschrijving Evangelisatie.

Evangelisatie is niet als activiteit ondergebracht in een Taakgroep of Commissie; het is een taak van de kerkenraad en de gemeente als geheel.
De Alphacursus, de Gemeente Groeigroepen en de Opendeurdiensten zijn specifieke activiteiten die te rekenen zijn tot evangelisatie.

Doelstelling van evangelisatie in het algemeen:
-> Vergroten betrokkenheid en bewustwording van de gemeente
-> Rand- en buitenkerkelijken in contact brengen met het evangelie.

Doelgroep:
─ Gemeenteleden.
─ Rand- en buitenkerkelijken.

Taakstelling van evangelisatie in het algemeen:
-> Bewustmaking van de evangelisatorische roeping van de gemeente en de kerkenraad hierbij
adviseren.
-> De ouderlingen en Commissie Contactpersonen toerusten voor deze kant van hun werk.
-> Handreiking bieden bij het pastorale werk onder rand- en buitenkerkelijken.
-> In goede samenwerking bezoek verrichten bij deze groep.
-> Lectuurevangelisatie: bijv. Echo, Elisabethbode.
-> Open deurdiensten organiseren in overleg met de open deurdienst commissie.
-> Koffieochtenden, thema-avonden en cursussen organiseren i.o.m. Commissie V&T.
-> Contacten met andere kerken; hoofdzakelijk Baptisten gemeente en Geref. kerk.
-> Organiseren Alpha cursussen / Gemeente Groeigroepen, i.o.m. Alpha commissie.
-> Organiseren ontmoetingsavonden (door aparte werkgroep met Commissie V&T)
-> Organiseren kerstzangdienst, interkerkelijke werkgroep
-> Organiseren gospelrock en/of dergelijke, interkerkelijke werkgroep.

Doelstelling Commissie Alpha / Gemeente Groei Groepen
Rand- en buitenkerkelijken in contact brengen met het Evangelie en intensivering van het Geloof voor hen die wel naar de kerk gaan.

Beleidsvoornemens Evangelisatie in het algemeen

Vanuit de evangelisatie-doelstelling is het beleid van de gehele kerkenraad en de Commissie Alpha / Gemeente Groeigroepen in het algemeen de komende jaren gericht op:
-> organiseren Alpha-cursussen;
-> uitbreiden Alpha-organisatie richting de Geref. kerk;
-> uitbreiden lectuurevangelisatie van de predikanten naar de ouderlingen voor Kerst en eventueel
Pasen;
-> organiseren open deurdiensten (vier per jaar)
-> overleg met de Geref.. kerk over verdere samenwerking open deurdiensten
-> contact leggen met de koffieochtend organisatie
-> nadenken hoe we verder gestalte kunnen geven aan contacten met rand- / buiten-kerkelijken

Beleidsvoornemens 2012 – 2015 Commissie Alpha / Gemeente Groeigroepen
Meer specifiek zijn de beleidsvoornemens van de Commissie Alpha / Gemeente Groei- Groepen in de periode 2012-2015 gericht op:
-> organiseren van Gemeente Groeigroepen (GGG)
-> meewerken vanuit de Alpha-cursus aan o.a. Dankdiensten
-> met de Alpha-cursisten bezoeken van kerkdiensten
-> bezoeken zieken, verjaardagen, huwelijk, begrafenis enz. van leden
-> organiseren van weekend (mogelijk in samenwerking met Commissie Alpha-Vriezenveen.)
-> organiseren van gezamenlijke Kerst- en Paasviering en afsluiting bijeenkomsten voor de vakantie.