Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Anbi-gegevens Kerkelijke gemeente

 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Vroomshoop
Telefoonnummer: (0546) 43 30 88
RSIN/Fiscaal nummer: 0824355763
Nummer Kamer van koophandel 76368580
Website adres: www.protestantsvroomshoop.nl
E-mail adres: kerkelijkbureau@protestantsvroomshoop.nl
Adres: Hoofdstraat 35
Postcode: 7681 DJ
Plaats Vroomshoop

 

De Protestantse gemeente te Vroomshoop is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in de ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland (link).

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Vroomshoop.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 36 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het college van kerkrentmeesters telt 8 leden is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en jaarrekening. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college van kerkrentmeesters, door toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionale college voor de behandeling van beheerszaken.
(Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar
ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder:

artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Het beleidsplan van de Protestantse gemeente te Vroomshoop vindt u op deze website (link).

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten” (link).

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland” (link).

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van de levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar de afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom “Begroting” inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolommen “Rekening” geven inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Het Het CIO heeft het ANBI-formulier geactualiseerd. De versie voor de Protestantse Kerk treft u hieronder aan. Gemeenten en diaconieën gebruiken voor de publicatie van de financiële gegevens de “ANBI-pagina” uit FRIS. FRIS toont uitsluitend de gegevens die in de exploitatie van een gemeente voorkomen.

  Begroting 2023 Rekening 2022 Rekening 2021
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken 55.550 53.408 51.461
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 275 272 525
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen 16.000 13.516 9.474
Bijdragen van leden en anderen 363.500 386.947 412.553
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 900 1.625 441
Totaal baten A 436.225 455.768 474.455
       
Uitgaven en Kosten      
Kosten kerkelijke gebouwen 111.450 34.998 33.367
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen 12.660 8.158 7.962
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 4.515 7.345 8.407
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 299.500 234.333 259.542
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 9.000 5.719 3.452
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 25.750 25.779 26.591
Salarissen en vergoedingen 38.210 36.120 46.874
Kosten beheer, administratie en archief 22.310 29.198 21.293
Rentelasten/bankkosten 1.000 914 1.306
Totaal lasten A 524.395 382.564 408.794
       
Operationeel resultaat (A) -88.170 73.205 65.661
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten 360.750 139.707
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B) 360.750 139.707
       
Resultaat verslagjaar (A+B) -88.170 433.955 205.368
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves 1.270.185 0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen 1.200 11.330
Toevoegingen bestemmingsreserves -1.609.185 -103.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) 1.200 -399.000 -91.670
       
Resultaat naar Algemene reserve (D) -86.970 94.955 113.698


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Ter toelichting op de afwijkingen t.o.v. de begroting het volgende
Opbrengsten:

Onroerende zaken, rente, div. activiteiten en omzet buffet 

 -€  1.950

Bijdragen en collectes in kerkdiensten 

€  8.600

Giften (aantal grote giften)

€  11.200

Kerkblad en kerktelefoon 

€  1.300

Solidariteitskas

-€ 4.000

Overige opbrengsten levend geld
(verjaardagfonds, paas en oudejaarscollectie)

-€ 4.000

Uitgaven en kosten positief/negatief t.o.v. de begroting:

Onderhoud gebouwen, en overige kosten
uitgesteld / geen onderhoud 

€ 23.100

Belastingen en verzekeringen
restitutie premie verzekering gebouwen 

€ 1.500

Energie en water

€ 17.500

Onderhoud orgels

€  500

Installaties en inventaris

€  2.900

Pastoraat incl. vergoedingen en overige kosten pastoraat
Restitutie beschikbaarheidsbijdrage dominees over 2020

€ 4.000

Kosten kerkdiensten , jeugdwerk, evangelisatie en V&O

€  3.600

Solidariteitskas en Quotum

€   2.000

Salarissen en vergoedingen

€   3.000

Bestuur, beheer, administratie en bankkosten 

-€   3.000

Kerkenraad vergaderingen (te laag begroot)

-€ 4.300

Bovenstaande leidt tot een operationeel resultaat over 2022 van € 95.000.
Dat is € 82.700 hoger dan het begrote resultaat van € 12.300

Gemeenteleden die hierover vragen hebben of meer informatie willen kunnen contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters.