Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Anbi-gegevens Kerkelijke gemeente

 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Vroomshoop
Telefoonnummer: (0546) 43 30 88
RSIN/Fiscaal nummer: 0824355763
Nummer Kamer van koophandel 76368580
Website adres: www.protestantsvroomshoop.nl
E-mail adres: kerkelijkbureau@protestantsvroomshoop.nl
Adres: Hoofdstraat 35
Postcode: 7681 DJ
Plaats Vroomshoop

 

De Protestantse gemeente te Vroomshoop is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in de ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacrament” (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 van de kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland (link).

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Vroomshoop.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 36 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en jaarrekening. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college van kerkrentmeesters, door toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionale college voor de behandeling van beheerszaken.
(Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar
ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder:

artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Het beleidsplan van de Protestantse gemeente te Vroomshoop vindt u op deze website (link).

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten” (link).

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland” (link).

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten komen voor vergoeding in aanmerking.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van de levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar de afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom “Begroting” inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolommen “Rekening” geven inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Het Het CIO heeft het ANBI-formulier geactualiseerd. De versie voor de Protestantse Kerk treft u hieronder aan. Gemeenten en diaconieën gebruiken voor de publicatie van de financiële gegevens de “ANBI-pagina” uit FRIS. FRIS toont uitsluitend de gegevens die in de exploitatie van een gemeente voorkomen.

  Begroting 2022 Rekening 2021 Rekening 2020
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken 53.120 51.461 55.342
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 525 3.089
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen 16.000 9.474 7.200
Opbrengsten uit levend geld 374.850 412.553 390.097
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 600 441 759
Totaal baten A 444.570 474.455 456.488
       
Uitgaven en Kosten      
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 78.610 33.367 56.037
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen 11.070 7.962 10.197
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 7.350 8.407 7.589
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 238.319 259.542 270.324
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 9.300 3.452 6.959
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 25.580 26.591 27.423
Salarissen en vergoedingen 39.160 46.874 52.356
Kosten beheer, administratie en archief 22.040 21.293 20.932
Rentelasten/bankkosten 800 1.306 741
Totaal lasten A 432.229 408.794 452.557
       
Operationeel resultaat (A) 12.341 65.661 3.930
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten 139.707 1.040.772
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B) 139.707 1.040.772
       
Resultaat verslagjaar (A+B) -40.330 1.044.702 66.453
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves 9.450
Onttrekkingen bestemmingsfondsen 11.330 15.511
Toevoegingen bestemmingsreserves -103.000 -1.027.485
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) -91.670 -1.002.524
       
Resultaat naar Algemene reserve (D) 12.341 113.698 42.178


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.


Ter toelichting op de afwijkingen t.o.v. de begroting het volgende
Opbrengsten:

Onroerende zaken, rente, div. activiteiten en omzet buffet 

€  3.500

Bijdragen en collectes in kerkdiensten 

€  3.900

Giften (aantal grote giften

€  22.600

Kerkblad en kerktelefoon 

€  4.000

Overige opbrengsten levend geld
(verjaardagfonds, paas en oudejaarscollectie)

€  6.100

Uitgaven en kosten positief t.o.v. de begroting:

Onderhoud gebouwen, en overige kosten
uitgesteld / geen onderhoud 

€ 12.000

Belastingen en verzekeringen
restitutie premie verzekering gebouwen 

€ 2.800

Energie en water
Energie heffing 2020 en 201 + afrekeningen 2021 

€ 15.600

Onderhoud orgels

€  3.900

Verplichtingen en bijdragen aan andere organen 

€  3.100

Pastoraat incl. vergoedingen (te hoog begroot) 

€ 12.000

Restitutie beschikbaarheidsbijdrage dominees over 2019

€   6.600

Kosten kerkdiensten (te hoog begroot) 

€  6.500

Solidariteitskas en Quotum

€   2.000

Salarissen en vergoedingen
beëindiging dienstverband Jeugdwerker 

€   4.900

Bestuur, beheer, administratie en bankkosten 

€   3.100

Kerkenraad vergaderingen
Minder vergaderingen

 

Bovenstaande leidt tot een operationeel resultaat over 2021 van € 66.000 euro.
Dat is € 106.000 hoger dan het begrote tekort van € 40.000

Gemeenteleden die hierover vragen hebben of meer informatie willen kunnen contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters.