Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Anbi-gegevens Kerkelijke gemeente

 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Vroomshoop
Telefoonnummer: (0546) 43 30 88
RSIN/Fiscaal nummer: 0824355763
Website adres: www.protestantsvroomshoop.nl
E-mail adres: kerkelijkbureau@protestantsvroomshoop.nl
Adres: Hoofdstraat 35
Postcode: 7681 DJ
Plaats Vroomshoop

 

De Protestantse gemeente te Vroomshoop is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in de ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacrament” (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 van de kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland (link).

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Vroomshoop.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 36 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en jaarrekening. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college van kerkrentmeesters, door toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionale college voor de behandeling van beheerszaken.
Hierbij wordt tevens verwezen naar Ordinantie 11, artikel 3 van de kerkorde (link).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar
ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland is gebaseerd is de visienota “Hartslag van het leven” en is te vinden op haar website (link).

Het beleidsplan van de Protestantse gemeente te Vroomshoop vindt u op deze website (link).

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten” (link).

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland” (link).

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten komen voor vergoeding in aanmerking.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van de levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar de afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom “Begroting” inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolommen “Rekening” geven inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Begroting 2019 Rekening 2019 Rekening 2018
Baten
Opbrengst uit bezittingen 75.775 81.859 63.995
Bijdragen gemeenteleden 376.300 389.141 414.241
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 3.000 2.356 2.852
Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves 12.000 66.189 64.132
Totaal baten 467.075 539.545 545.220
Lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 265.850 259.679 256.069
Bestedingen kerkdiensten, catechese en
gemeentewerk
10.100 7.466 7.352
Bijdragen andere organen binnen de kerk 31.700 27.627 30.733
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 67.960 69.886 56.108
Salarissen (koster, organist e.d.) 68.865 62.582 85.572
Lasten beheer en administratie,bankkosten en rente 18.600 25.541 26.250
Lasten overige eigendommen en inventarissen 4.000 5.728 7.268
Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves 48.339 55.310
Totaal lasten 467.075 506.848 524.662
Resultaat (baten-lasten) 0 32.697 20.558


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan het pastoraat in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van de kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen welke benodigd zijn voor het houden van de kerkdiensten. Denk hierbij aan het onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen. Tevens worden de ontvangen inkomsten besteed aan de kosten van de eigen organisatie (o.a. salaris koster, organisten) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen opgenomen.