Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Anbi-gegevens Diaconie

Hier volgen de Anbi gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Vroomshoop.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Vroomshoop
Kamer van Koophandelnr 76368777
Telefoonnummer: (0546) 64 10 83
RSIN/Fiscaal nummer: 824384246
Website adres: www.protestantsvroomshoop.nl
E-mail adres: kleinjan28@caiway.nl
Adres: Hoofdstraat 35
Postcode: 7681 DJ
Plaats: Vroomshoop

De Protestantse gemeente te Vroomshoop is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in de ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacrament” (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 van de kerkorde).

Deze gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X lid 2).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland (link).

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconie en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse  gemeente te Vroomshoop.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 36 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het college van diakenen telt 14 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college van diakenen, door toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionale college voor de behandeling van beheerszaken (link).
Hierbij wordt tevens verwezen naar Ordinantie 11, artikel 3 van de kerkorde (link).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar
ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland is gebaseerd is de visienota “Hartslag van het leven” en is te vinden op haar website (link).

Het beleidsplan van de Protestantse gemeente te Vroomshoop vindt u op deze website (link).

E. Beloningsbeleid

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – in loondienst, is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland”  (link).

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten komen voor vergoeding in aanmerking.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van de levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar de afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom “Begroting” inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolommen “Rekening” geven inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Begroting 2020 Begroting 2019 Rekening 2018
Opbrengsten en Baten
Opbrengst uit rente, dividenden en beleggingen

10

10

463

Opbrengsten levend geld

13.860

13.800

13.840

Door te zenden collecten en giften 13.620 13.850 16.702

Totaal baten A

27.490

27.660

31.005

Uitgaven en Kosten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 3.700 3.650 4.038
Kosten beheer, administratie en archief

2.200

2.350

2.161

Rentelasten/bankkosten

400

500

400

Diaconaal werk plaatselijk 5.850 7.150

5.512

Diaconaal werk regionaal/landelijk

500

561

Diaconaal werk wereldwijd 700 921
Afdrachten door te zenden collecten en giften 13.620 13.850 16.702

Totaal lasten A

29.970

27.500

30.295

Operationeel Resultaat (A)

520

160

710

Incidentele baten (B)

454

Resultaat verslagjaar (A+B) 520 160 1.164
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)
Resultaat naar Algemene reserve (D) 520 160 1.164

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.