Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Voortgang samenvoeging kerken

Het is al geruime tijd geleden dat er via de Kerkbode informatie is gegeven over de samenvoeging van Ger. Kerk en Herv. Gem. tot een Protestantse Gemeente te Vroomshoop. Daarom nu een beknopte “update”. Met ingang van 2014 is de federatie onder de naam van Protestantse gemeente te Vroomshoop tot stand gekomen. Eind maart 2014 heeft de kerkenraad aan de stuurgroep de opdracht gegeven het fusieproces aan te sturen dat moet leiden tot één Protestantse gemeente in Vroomshoop. In augustus 2014 heeft de stuurgroep aan de kerkenraad een startnotitie voorgelegd plus een notitie over een structuur zonder wijkgemeenten. De stuurgroep is voor de beheerstechnische zaken uitgebreid met twee leden en is de stukken gaan verzamelen die nodig zijn als bijlagen bij  de aanvraag bij de classis voor instemming met de voorgenomen fusie. Op een gemeente-avond op 5 november 2014 is het voornemen tot de fusie aan de leden voorgelegd en er zijn geen bezwaren ingebracht. De stuurgroep heeft een voorlopig fusiebesluit met bijlagen verder vorm gegeven en op 18 februari 2015 is dit voorlopig besluit door de kerkenraden (HG en GK moesten hierover formeel apart vergaderen) vastgesteld. Nadat de jaarstukken over 2014 erbij waren gevoegd is het voorlopig fusiebesluit medio 2015 ter beoordeling voorgelegd aan de classis.
Parallel is contact opgenomen met een notaris om in overleg met hem de  vele formele detailgegevens bijeen te brengen die nodig zijn als bijlagen bij het definitieve fusiebesluit en de bijbehorende notariële akte. Deze stand van zaken is gemeld op de gemeente-avond op 22 april 2015 aan de hervormde en gereformeerde leden, die geen bedenkingen hadden. Toch achtte de kerkenraad het gewenst dat de leden zich persoonlijk zouden kunnen uiten over de fusie. Daarvoor heeft de stuurgroep twee inloopavonden gehouden op 22 juni en 9 september 2015. Over de reacties van de kant van de leden is door de stuurgroep verslag uitgebracht aan de kerkenraad en de resultaten zijn aan de leden gepresenteerd op een gemeente-avond op 18 november 2015. De begrotingen voor het jaar 2016 zijn aan de stukken voor de classis toegevoegd. Als alles naar verwachting verloopt is binnenkort groen licht van de classis te verwachten voor het verder uitwerken van de fusie. Deze verdere uitwerking wordt in de komende maanden concreet ter hand genomen. Op de komende gemeentevergadering van 11 mei a.s. komen de ondernomen en de te nemen stappen aan de orde. Volgens het tijdpad zal kort na de zomer door de kerkenraad het besluit tot vereniging genomen worden, waarna de gemeenteleden daarover worden gehoord. Als er geen bezwaren meer zijn, worden vervolgens de detailzaken afgerond en de notariële akte opgesteld. Begin januari (tweede zondag) 2017 wordt de notariële akte gepasseerd en is de vereniging van beide gemeenten tot één Protestantse kerk te Vroomshoop een feit. NB. Uit het voorgaande relaas blijkt dat de gemeenteleden zich op drie gemeente-avonden en twee inloopavonden hebben kunnen uitspreken over de fusieplannen. Ook op de gemeente-avond van 11 mei a.s. komt de fusie aan de orde. Toch wordt elk gemeentelid dat nog met vragen of bedenkingen zit met nadruk uitgenodigd daarover contact op te nemen met de stuurgroep, een kerkenraadslid of een contactpersoon.  

<< Terug