Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Verslag gemeenteavond toekomst gebouwen

Op 13 maart jl. is de extra gemeentevergadering over de kerkgebouwen gehouden. Van deze vergadering is een uitvoerig verslag gemaakt. Mochten er naar aanleiding van dit verslag  vragen, opmerkingen of suggesties zijn dan kunt u die tot 1 april 2023 schriftelijk doorgeven aan de scriba mevr. T.  Oosterveen-Tolman  of aan de voorzitter van het college van kerkrentmeesters, dhr. M. Hekman. Deze reacties zullen meegenomen worden in de volgende besprekingen. Het verslag van de vergadering vindt u hier hieronder:

 

Verslag  gemeentevergadering op 13 maart 2023 in K.C. Irene, aanvang 19.30 uur.

Aanwezig zijn 160 gemeenteleden, incl. kerkenraadsleden.

Voorzitter:          dhr. H.W. Nieboer
Scriba:                mevr. T. Oosterveen-Tolman
Verslag:              dhr. A. Visserman

 1.  Opening  

De voorzitter, dhr. H.W. Nieboer, heet de aanwezige gemeenteleden van harte welkom tijdens deze extra kerkenraadsvergadering over de toekomst van de kerkgebouwen. Ds. J.A. Antonides leest een paar verzen uit Romeinen 8 en staat stil bij de gedachte “gezamenlijkheid” en gaat voor in gebed. 
De voorzitter deelt mee dat hij vanmiddag samen met de voorzitter van de beroepingscommissie dhr. G. Westerink, scriba mevr. T. Oosterveen-Tolman en de voorzitter van het college van kerkrentmeesters dhr. M. Hekman de beroepsbrief aan ds. J.C.J. Post heeft overhandigd.
Tijdens het gesprek deelde ds. Post mee dat hij het beroep naar onze gemeente aanneemt.
Deze mededeling wordt met applaus begroet. De voorzitter is zeer verheugd en dankbaar dat de vacature van ds. F. Schipper zo snel is ingevuld. 

 

2.  Informatie over de invulling van deze extra gemeentevergadering 

De voorzitter deelt mee dat dit voor de gemeente de eerste avond is, waar gesproken wordt over de invulling van de kerkgebouwen. De grote kerkenraad heeft hier op 15 februari 2023 voor het eerst over gesproken. De kerkenraad heeft er voor gekozen om een lang traject in te gaan. Tijdens deze avond wordt vooral informatie gegeven. Na het geven van de informatie kunnen vragen gesteld worden. Dat kan ook na afloop van de vergadering en daarna ook schriftelijk. Deze vragen en opmerkingen worden verzameld en verwerkt, waarna de grote kerkenraad op 19 april 2023 hierover zal vergaderen. De uitkomst van deze vergadering wordt dan weer besproken tijdens de gemeentevergadering van 10 mei 2023. Op 14 juni 2023 zal de grote kerkenraad dan een principebesluit nemen. Mocht het dan nog niet geheel duidelijk zijn of de planning te optimistisch, dan kan een besluit ook nog met enkele maanden worden uitgesteld. Er zullen wel snel stappen gezet moeten worden, om problemen te voorkomen. De kerk is nu nog financieel gezond en er kunnen nu beter besluiten worden genomen, dan wanneer dat onder dwang moet worden gedaan.  

Deze avond zal dhr. M. Hekman als voorzitter van het college van kerkrentmeesters informatie geven over het advies van het college van kerkrentmeesters over de toekomst van de kerkgebouwen, waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen enz.. 

 

3.  Toekomst kerkgebouwen

De voorzitter van het college van kerkrentmeesters, dhr. M. Hekman, geeft een toelichting op het advies van het college. Hij geeft aan dat het college van kerkrentmeesters de taak heeft om goederen te beheren en zorg te dragen voor een gezonde financiële positie van de kerk, zodat de kerk ook pastoraal goed kan functioneren. Welk besluit ook genomen wordt, het zal altijd emoties opwekken en sommigen zullen teleurgesteld zijn. Het blijft moeilijk om een stap te zetten, maar we zullen wel respect moeten hebben en blijven houden voor de mening van anderen.  De fusie van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk is goed verlopen. Bij de fusie is besloten om nog geen besluit te nemen over de toekomst van de kerkgebouwen. Direct na de fusie werden op zondagmorgen zowel in K.C. Het Anker als in K.C. Irene diensten gehouden. De avonddiensten werden toen om en om in één van de gebouwen gehouden. Daarna werd er, mede ingegeven door de coronamaatregelen, op zondagmorgen nog één dienst gehouden en werden de ochtend- en avonddienst afwisselend in één van de kerken gehouden. Nu moet een volgende stap gezet worden. Het besluit zal altijd emoties oproepen en het college beseft terdege, dat nooit iedereen achter welk besluit er ook genomen wordt, zal staan. 

Het kerkzijn is in de afgelopen jaren veranderd en zal in de komende jaren nog meer veranderen. We zullen  een kerk worden, niet alleen voor de zondag, maar de nadruk zal ook meer op door de week komen te liggen. We zullen anders kerk zijn. We zijn een gezonde gemeente en dat willen we graag zo houden. We hebben nu twee predikanten en hopelijk binnenkort weer drie. Na 2025/2026 zullen dat er dan waarschijnlijk nog twee zijn, met eventuele aanvulling van een pastoraal-/jeugdwerker. Na 2026 zullen dan nog twee pastorieën en de kosterswoning nodig zijn.

Ook een belangrijk punt bij de afweging is de teruggang van het aantal gemeenteleden. Waren er in 2019 nog 3.600 leden, nu bedraagt het aantal leden 2.900 en de verwachting is dat we de komende jaren naar 2.000 leden zullen gaan. Ook de begroting zal, door de teruglopende jaarlijkse vrijwillige bijdragen, aangepast moeten worden. We zijn een vergrijzende gemeente waarvan 40% bestaat uit gemeenteleden die 65 jaar of ouder zijn. Er is weinig aanwas van jongeren. Toch gaan we hand in hand verder en blijven we in de toekomst geloven.

Als uitgangspositie heeft het college van kerkrentmeesters aangehouden dat voorop moet staan dat we ons thuis voelen in de kerk, er elkaar kunnen ontmoeten, er samen kunnen zijn en er samen kunnen optrekken en actief zijn. Het college kiest voor een zo financieel en pastoraal gezond mogelijke kerk. Waar God, goed en geld samen gaan. Een belangrijk uitgangspunt is ook dat we voorgangers kunnen blijven houden met eventuele ondersteuning van een kerkelijk werker.  

Om goed inzicht te krijgen, heeft de grote kerkenraad toestemming gegeven om een plan van aanpak op te stellen. Daarin moest dan komen wat de kosten en wat de opbrengsten zijn. Het college heeft hiervoor het onafhankelijke bureau KKG in de arm genomen om advies uit te brengen. Door corona heeft het advies wat langer op zich laten wachten. 

De opdracht die aan KKG is gegeven, is: bepaal de waardes van de kerken en de pastorieën. Dit betreft dan twee kerkgebouwen, drie pastorieën en één kosterswoning. KKG is niet gevraagd advies over de keuze uit te brengen. Deze beslissing behoort toe aan de grote kerkenraad. 

Op basis van de informatie, die KKG heeft aangereikt, adviseert het college van kerkrentmeesters om K.C. Het Anker als het toekomstige kerkgebouw aan te wijzen. We zijn nu een gezonde gemeente en met een toekomstige verkoop van K.C. Irene, een deel van de parkeerplaats van K.C. Het Anker en één van de pastorieën acht het college de kans het grootst dat we dat dan blijven. 

De taxatieprijs van K.C. Irene is € 725.000,00. De taxatiewaarde van K.C. Het Anker is ook  € 725.000,00. Het totale complex van K.C. Het Anker is getaxeerd op € 1.300.000. In dit bedrag zijn de pastorie, de kosterswoning en de parkeerplaats meegenomen De andere twee pastorieën zijn getaxeerd op respectievelijk € 375.000,00 en  € 460.000,00.

De energiecrisis heeft ook gevolgen voor de kerk. De energiekosten zijn het laatste jaar aanzienlijk gestegen. Om inzicht in die kosten te krijgen heeft het college de jaarverbruiken van zowel gas als elektriciteit naast elkaar gezet. 

 

Verbruik per jaar

K.C. Irene

K.C. Het Anker

gas (m3) 

15.000 a 17.000 

12.000 a 15.000

elektriciteit (Kwh) 

25.000 a 27.000

12.000 a 14.000

gas (bij leegstand)

9.700

6.800

elektriciteit (bij leegstand)

13.000

7.000

Kengetallen gas m3 per m2 

17,6

13,5

Kengetallen elektriciteit per Kwh per m2

22

10,8

Verbruik water m3 

180

80

De bovengenoemde getallen zijn afgerond  i.v.m. de graaddagen. De prijzen waren vorig jaar voor:

  • gas € 0,80 per m3 en –       elektriciteit € 0,26 per Kwh.

Het college van kerkrentmeesters heeft in de begroting van 2023 gerekend met de volgende prijzen voor:

  • gas € 3,00 per m3
  • elektriciteit € 0,60 per Kwh

Bij het bepalen van de kengetallen heeft het college voor beide kerken gekozen voor een bestaand niet monumentaal gebouw. Op basis van de kengetallen zal een nieuwe kerk zeker geen lager verbruik te zien geven. 

Er zit niet veel verschil in de totale oppervlaktes van de kerken. In K.C. Irene is de kerkzaal groter: K.C. Irene heeft 650 zitplaatsen, K.C. Het Anker 450 zitplaatsen.  In de toekomst zal er, wat betreft het aantal zitplaatsen naar een kleinere kerkzaal gegaan kunnen worden. In  K.C. Het Anker is er meer ruimte aan vergaderzalen.  Die in K.C. Irene is 146 m2 en K.C. Het Anker 300 m2. K.C. Irene is wel moderner en wanneer er besloten wordt om K.C. Het Anker als kerkgebouw aan te houden dan zal het gebouw zeker gemoderniseerd moeten worden en zal materiaal en/of interieur uit K.C. Irene naar K.C. Het Anker overgebracht worden. Menig horecabedrijf is jaloers op de keuken in K.C. Irene. Deze is naar de behoefte aan het gebruik overgedimensioneerd. Van K.C. Irene maakt een aantal verenigingen wekelijks gebruik: mannenkoor, bridgeclub, koersbal en er is wekelijks een koffieochtend. 

De vergaderruimtes in K.C. Het Anker liggen niet allemaal op dezelfde verdieping. In K.C. Het Anker zijn het kerkelijk bureau en de boekenverkoop ondergebracht. Het heeft ook een garage en een brandwerend archief. Daarnaast heeft een band de oefenruimte in K.C. Het Anker. 

De CV installaties moeten binnen afzienbare tijd vervangen worden. Die in K.C. Irene waarschijnlijk al binnen een jaar. De keuze moet dan gemaakt worden voor welke installatie: een traditionele gasinstallatie, een hybride warmtepomp of een volledig elektrische warmtepomp. Deze laatste zal heel lastig zijn, omdat ook het elektriciteitsnet dan aangepast moet worden.  Het glas in de ramen aan de noord- en westkant van K.C. Irene moet vervangen worden. Dit zal dan triple glas worden.

Ook het orgel in K.C. Irene verdient een grote onderhoudsbeurt. 

Het dakwerk van het gedeelte van K.C. Het Anker gezien vanaf de hoofdingang aan de Hoofdstraatkant moet aangepakt worden. Dit betreft 310 m2 waarvoor de kosten € 30.000,00 a € 35 000,00 bedragen. 

De jaarlijkse onderhoudskosten worden voor K.C. Het Anker geraamd op € 14.000,00 en die van K.C. Irene op € 17.000,00. Hierbij is dan de keuken in K.C. Irene niet mee gerekend. In de keuken in K.C. Irene is nu een koelunit onder gebracht. Deze wordt maar tien keer per jaar gebruikt. Hij is momenteel kapot en wordt niet meer gerepareerd en is vervangen door een koelkast. 

Bij een gelijktijdig gebruik van ruimtes biedt K.C. Het Anker meer mogelijkheden en kunnen meer groepen gelijktijdig ontvangen worden. De ruimtes in K.C. Irene zijn wel mooier en flexibeler. Een deel van de inventaris van K.C. Irene kan naar K.C. Het Anker over gebracht worden.

De verkoopbaarheid van K.C. Irene is gunstiger. Het gebouw is goed onderhouden en heeft een oppervlakte van 1.427 m2. De bestemming “maatschappelijke doeleinden” biedt meer mogelijkheden, dan alleen het gebruik als kerk. Nadelen van K.C. Het Anker zijn de bomen aan de zuidkant van de kerk en het asbest dat onder het dak verwerkt is. De verwachting is dat de verkoop van de pastorie,  de kosterswoning en de kerk afzonderlijk lastiger zullen zijn. Wanneer alle activiteiten in K.C. Het Anker worden ondergebracht, moet de keuken van K.C. Het Anker worden uitgebreid. Dit kan gedaan worden door een deel van de kosterswoning bij de huidige keuken te betrekken. Dit moet dan in overleg met de huurder gebeuren. Wanneer alle activiteiten in K.C. Irene ondergebracht moeten worden, moeten er aanzienlijke aanpassingen worden gedaan. Zowel bouwkundig als aan de installaties. 

Met het teruglopen van het kerkbezoek kan het wenselijk zijn, dat de kerkzaal in de toekomst verkleind wordt. De mogelijkheden daarvoor zijn in K.C. Het Anker gemakkelijker dan in K.C. Irene. 

De torens van beide kerken zijn in de taxaties niet meegenomen, omdat deze geen financiële meerwaarde voor de kerken hebben. Dat geldt ook voor de orgels. De meerwaarde van het aanhouden of verkopen van de kosterswoning en de pastorie naast de kerk, is vooral van emotionele aard. Die van de pastorie verschilt per predikant. De één wil wel graag naast de kerk wonen, de ander niet. 

De ligging van de beide kerken, als kloppend hart van Vroomshoop, zoals genoemd in de doelstelling van de kerk genoemd in de Kerkbode, is geen meerwaarde. Dit hangt ook af van de interpretatie die je geeft aan het begrip “kloppend hart”. Gaat dat om de ligging of om wat er in het gebouw gebeurt? 

Tenslotte gaat dhr. M. Hekman nog in op het opheffen van stichting Irene. Deze stichting heeft geen meerwaarde meer voor de kerk. De stichting huurt de ruimte voor een bepaalt bedrag van de kerk. De stichting is een rechtspersoon op zich. De positieve resultaten van de stichting, kwamen in het verleden ten gunste van de kerk. Dit betrof ongeveer 10% van de omzet van stichting Irene en 1% van de totale inkomsten van de kerk. In 2021 was dat nog € 4.000,00, in 2022 nog € 1.000,00. Helaas was de tendens de jaren daarvoor altijd een klein verlies, wat resulteerde  in een totaal aan schuld van de stichting van circa € 20.000 aan de kerk. Het resultaat weegt niet meer op tegen de (administratieve) lasten die er tegen over staan. De reden waarom de stichting in het verleden is opgericht, is nu niet meer van belang. De drank- en horecawet is op 1 juli 2022 zodanig veranderd, dat ook een kerk een drank- en horecavergunning kan aanvragen. De beheerder behoeft ook niet meer aan allerlei eisen te voldoen en over diploma’s te beschikken. Een SVH certificaat voor degene die nu achter de bar staat is voldoende. De stichting moet een minimale omzet van € 80.000,00 a € 90.000,00 hebben om quitte te draaien. Dan moet er weer heel veel tijd in geïnvesteerd worden omdat te behalen. Dat ziet het college van Kerkrentmeesters niet gebeuren. . Vandaar het besluit om stichting Irene op te heffen en Kaas administratiekantoor de opdracht te geven de administratie af te werken. 

Op basis van het beleidsplan “hand in hand verder” en het motief om een financieel gezonde kerk te houden adviseert het college van kerkrentmeesters om K.C. Het Anker als kerk voor de Protestantse gemeente in Vroomshoop aan te houden. 

 

4.  Gelegenheid tot het stellen van vragen 

De voorzitter constateert dat er veel informatie is gegeven en kan zich voorstellen dat de aanwezigen dit eerst willen verwerken. Er kunnen nu of later vragen gesteld worden. Het advies van het college van kerkrentmeester om te kiezen voor K.C. Het Anker is vooral vanuit een financieel oogpunt bezien het meest wenselijke. De kerkenraad staat echter zeker open voor andere meningen en visies. Er zijn ook al andere ideeën geopperd, zoals verhuur van Irene aan andere instanties. Hier moet echter nog over nagedacht worden. Willen we een kerk blijven met meerdere voorgangers, dan moeten we wel financieel gezond zijn en blijven. Voordat we de beroepingsprocedure voor de invulling van de vacature van ds. F. Schipper konden starten, zag de financiële positie er goed uit. Wanneer we die invulling ook voor de vacature, die ontstaat door het vertrek van ds. J.A. Droogendijk, willen starten dan zullen er ook goede en positieve cijfers moeten worden overlegd. Eén van de twee kerkgebouwen zal naar zijn mening in de nabije toekomst gesloten moeten worden.  Bij de keuze welke van de gebouwen, worden dan alle aspecten mee genomen. Deze kunnen nu, na afloop van de vergadering of later schriftelijk worden ingebracht. 

Hieronder worden de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen, waarbij daaronder de reactie wordt aangegeven. De namen van de vragenstellers worden hierbij niet vermeld.

Vragen: Wanneer één van beide gebouwen verbouwd wordt, kunnen dan ook de geluidinstallatie/akoestiek in de kerkzaal en de toiletruimtes in de bijgebouwen verbeterd  worden?  Antwoord: Deze verbeteringen zullen zeker worden meegenomen. Wanneer er een keuze voor een kerkgebouw genomen is, dan worden eerst alle activiteiten in het niet aan te houden kerkgebouw gehouden, zodat het aan te houden kerkgebouw  kan worden opgeknapt. De kwaliteit van het geluid hangt niet alleen van de geluidinstallatie af, maar ook aan de “zender” en de “ontvanger”.

Opmerking: Het college van kerkrentmeesters wordt bedankt voor het rapport over de toekomst van de kerkgebouwen. Het was het wachten waard. Dit wordt met applaus door de aanwezige gemeenteleden ondersteunt.

Vraag: Is het mogelijk om een kopie van de rapporten en datgene wat dhr. M. Hekman heeft gepresenteerd te krijgen. Daarnaast wordt gevraagd om een duidelijk overzicht waarin de “voors” en “tegens” van beide kerkgebouwen naast elkaar gezet worden, zodat op basis daarvan een mening gevormd kan worden. 

Antwoord: van de taxatierapporten van KKG worden geen kopieën verstrekt, maar deze kunnen wel ingezien worden bij de scriba mevr. T. Oosterveen-Tolman of dhr. M. Hekman. Wel kunnen de analyse van KKG en het advies van het college van kerkrentmeesters opgevraagd worden. De informatie die dhr. M. Hekman gegeven heeft komt in het verslag van deze vergadering. 

Vraag: zijn er na de verkoop van een deel van het parkeerterrein achter K.C. Het Anker nog wel voldoende parkeerplaatsen aanwezig? 

Antwoord: er zullen nog voldoende parkeerplaatsen overblijven, omdat er ook nog naast de kerk geparkeerd kan worden. 

Constatering:  Het fusieproces is tot op heden goed verlopen en er is nog steeds een goed kerkgevoel. Iedereen is goed in het fusieproces meegenomen en gehoopt wordt dat ook iedereen nauw betrokken wordt bij de keuze voor een kerkgebouw.  

Reactie: De voorzitter deelt mee dat met de fusie er bewust voor is gekozen, om eerst twee kerkgebouwen aan te houden en pas na vijf jaar het proces om een gebouw te kiezen op te starten. Dit proces neemt ook weer enige tijd in beslag om tot een afgewogen besluit te komen. Er kan niet aan ontkomen worden, dat er mensen teleurgesteld zullen zijn maar er wordt alles aan gedaan om het proces in goede harmonie te doorlopen. Hij deelt mee, dat het proces zoals de kerkenraad dat voor ogen heeft ook ter sprake was geweest in het gesprek met ds. J.C.J. Post, waarbij de beroepingsbrief aan hem was gegeven. Ds. Post was blij met dit proces, omdat hij ook meegemaakt heeft dat beslissingen door vier of vijf personen genomen werden. Zo’n traject staat onze kerkenraad niet voor ogen. 

Constatering:  De diverse ruimtes in K.C. Het Anker liggen op verschillende hoogtes. Hierdoor is K.C. Het Anker minder goed toegankelijk voor mindervaliden. 

Reactie: Dhr. Hekman deelt meer dat er daarmee nog geen problemen zijn geweest, omdat het gebouw vanaf twee kanten toegankelijk is en ruimtes, zoals die waarin het kerkelijk bureau zit, met een hellingbaan toegankelijk zijn. Mocht het in de toekomst nodig zijn dan kan er nog een lift aangebracht worden, maar dat is nu nog niet nodig. Er zijn wel mogelijkheden . 

Vraag: Dhr. Hekman gaf aan dat er in K.C. Het Anker meer ruimtes gelijktijdig gebruikt kunnen worden, doordat K.C. Het Anker meer zalen heeft. K.C. Irene heeft zeven zalen. Hoe vaak komt het voor, dat alle zalen gelijktijdig worden gebruikt en hoeveel zalen heeft K.C. Het Anker er dan meer?   Antwoord: Dhr. Hekman deelt mee dat wanneer er meer ruimte is er meer verhuurd kan worden en wanneer alle beschikbare te gebruiken ruimtes in K.C. Het Anker geteld worden zijn dit er niet veel meer dan in K.C. Irene.  

Vraag: Wanneer is de waardes van de kerkelijke gebouwen bepaald? 

Antwoord: Dhr. M. Hekman deelt mee dat dat in 2021 is geweest. De getaxeerde waardes zijn indicatief en kunnen enigszins afwijken van de werkelijke opbrengsten. 

Vraag: Op basis waarvan is de waarde van K.C. Irene bepaald? Vorige week is namelijk bekend geworden dat verplaatsing van winkelcentrum Linderflier naar de locatie van de Kennedyschool van de baan is en gevraagd wordt of een dergelijk besluit nog van invloed is op de waarde. 

Antwoord: Dhr. M. Hekman deelt mee dat er eerst gestreefd wordt naar het nemen van een besluit voor een kerkgebouw en dat daarna de mogelijkheden voor het andere kerkgebouw worden verkend. 

Dhr. H.W. Nieboer vult hierop aan dat de waarde van K.C. Irene is gebaseerd op de bestemming “Maatschappelijke doeleinden” en niet op basis van winkelcentrum. De bestemming “maatschappelijke doeleinden” is wat dat betreft wel vrij ruim.  

Vraag: hoe en tot wanneer kunnen de gemeenteleden hun reactie geven en hoe neemt de kerkenraad die informatie mee in de besluitvorming?

Antwoord: Er kunnen tot 1 april a.s. vragen, opmerkingen enz. worden ingediend. Deze ingebrachte informatie wordt gebundeld en wordt in de vergadering van de kerkenraad van 19 april a.s. besproken. Dan heeft de kerkenraad een beeld wat er binnen de gemeente leeft. Uiteindelijk neemt de kerkenraad een besluit over in welke kerk de Protestantse gemeente in Vroomshoop de kerkdiensten enz. zal houden. Na dit besluit is er nog een bezwaarmogelijkheid. Er wordt tijd voor genomen en is het een en ander nog niet goed gerijpt, dan praten we er nog een keer over.  Het zou mooi zijn om reacties voor 1 april in te dienen, zodat ze meegenomen kunnen worden in de vergadering van de grote kerkenraad van 19 april. Eventuele latere reacties kunnen wellicht in later stadium nog betrokken worden. 

Vraag: Het advies van het college van kerkrentmeesters is unaniem is om te kiezen voor K.C. Het Anker. Wanneer daarentegen 90%  van de gemeenteleden kiest voor K.C. Irene en 10% voor kerkelijke centrum Het Anker, waar besluit de kerkenraad dan toe? 

Antwoord: De grote kerkenraad zal dit zeker in de besluitvorming meenemen. De grote kerkenraad neemt uiteindelijk het besluit.  

Vraag: kan de informatie die vanavond verstrekt is in het verslag worden opgenomen en wanneer is het verslag dan beschikbaar voor de gemeenteleden?

Antwoord: Het verslag wordt zo snel mogelijk opgesteld. Geprobeerd wordt dat uiterlijk 17 maart klaar te hebben en er wordt nog nagedacht hoe dit dan onder de aandacht van de gemeenteleden kan worden gebracht. 

Opmerking: We staan aan de vooravond van de moeilijkste beslissing die we als gefuseerde kerk moeten nemen. Het voorstel is goed door het college van kerkrentmeesters voorbereid en dit mondt uit in een goede en mooie beslissing, waarna we hand in hand en samen verder kunnen.  

Opmerking:  We zijn nu ruim zes jaar een gefuseerde kerk  en zullen ook samen kerk moeten blijven. Het is nog geen uitgemaakte zaak dat we naar één kerkgebouw toe moeten. Er moet ook gekeken worden of wellicht delen van één van de gebouwen verhuurd of anderszins gebruikt kunnen worden.

Ook vanuit diaconaal oogpunt hebben we als kerk onze verantwoordelijkheden. Daarbij wordt gedacht aan de opvang van vluchtelingen, ouderenzorg, hospice enz. 

Reactie: de suggesties worden meegenomen. Er zal ook zeker onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om zelf of door anderen maatschappelijke functies in één van de vrijkomende kerkgebouwen onder te brengen. Daar wordt zeker aan gedacht en er zijn ook al suggesties daarvoor aangedragen. 

Vraag: kan de informatie worden vermeld en dat er daarna nog twee weken de gelegenheid is om te reageren?  Dit vraagt wel om meer tijd, maar dat zal het gehele proces in de toekomst alleen maar ten goede komen.  

Antwoord: de informatie kan niet meer in de eerstkomende kerkbode worden vermeld. Andere mogelijkheden worden bekeken. Het indienen van een reactie voor 1 april  is geen harde deadline en kan ook nog wel over drie weken of daarna.

Vraag: Wanneer de functie van K.C. Irene in de toekomst wijzigt, kunnen de omwonenden daarbij dan in een vroegtijdig stadium betrokken worden?

Antwoord:  Dit zal worden meegenomen.  

Vraag: In hoeverre zijn de grote investeringen in één van de twee gebouwen op de lange termijn wel rendabel?  Er wordt nu gekeken naar een termijn van 10 jaar, maar misschien is er over 20 of 30 jaar nog maar een heel klein kerkgebouw nodig, omdat er nog weinig gemeenteleden zijn. Is het dan wel mogelijk om de lasten van zo’n groot gebouw te kunnen dragen en te onderhouden?  

Antwoord: De voorzitter deelt mee dat hij de hoop heeft dat we weer gaan groeien. Het is natuurlijk heel lastig zo niet onmogelijk om zover vooruit te kijken. De terugloop is aanwezig en we moeten de hoop hebben en er alles aan blijven doen om kerk te blijven. Er zullen wel forse investeringen gedaan worden, maar er wordt ook een buffer opgebouwd, zodat we zowel financieel als pastoraal ook verder kunnen.  

Eén van de gemeenteleden leest lied 971 vers 2, dat gezongen is tijdens de ingebruikname van K.C. Irene: “God wil aan ons telkens weer tonen, dat Hij genadig is en trouw, Dat Hij met ons samen wil wonen, geeft ons de moed voor dit gebouw. Maar niet met steen en hout alleen is ’t grote werk gedaan. ’t Zal om onszelve gaan.”

Vraag: wat gebeurt er met de pastorie, nu de nieuwe dominee er niet in gaat wonen. 

Antwoord: De pastorie wordt nu verhuurd en dat zal voorlopig ook zo blijven totdat er een nieuwe predikant komt die er in wil wonen. 

Eén van de aanwezigen leest een verhaaltje voor van iemand die afgelegen woonde, maar wel wekelijks in de kerk kwam. Na een aantal weken niet in de kerk te zijn gekomen, ging de dominee bij hem op bezoek en vergeleek hem met een kooltje dat afzonderlijk in de haard lag. Dat kooltje alleen dooft heel snel uit. Vergelijk het met de kerk. Daarin hebben we elkaar hard nodig en de oproep wordt gedaan om het vuurtje gaande te houden.  

5.  Sluiting door ds. J.A. Droogendijk

De voorzitter, dhr. H.W. Nieboer vindt dit een mooie afsluiting van de avond en bedankt de gemeenteleden voor hun aanwezigheid en de inbreng deze avond. 

Ds. J.A. Droogendijk gaat voor in Luthers avondgebed, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

<< Terug