Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Uit de kerkenraad

In het eerste kwartaal van 2015 is de kleine kerkenraad driemaal bijeen geweest. Ook de grote kerkenraad vergaderde driemaal. Op woensdag 19 januari stond de bijeenkomst in het kader van de visitatie. Eenmaal in de vier of vijf jaar krijgt een gemeente bezoek van een predikant en een ouderling uit de regio, die met ons spreken over hoe het gaat. Bij ons hebben ds. G.S. Bunjes-van der Lee uit Borne en ouderling G.J. Beunk een bezoek gebracht. Nadat ze eerst afzonderlijk met alle vier predikanten en met enkele gemeenteleden hadden gesproken, wisselden ze van gedachten met de kerkenraad. Op grond van wat hun allemaal aan schriftelijke informatie toegestuurd was, hadden ze een positief beeld van onze gefedereerde gemeente gekregen. Het grootste deel van de avond werd gevuld met het vertellen over wat we allen persoonlijk aan het geloof hebben. Dat is de drijfveer om actief bezig te zijn in de gemeente. Het leverde verrassende getuigenissen op.

Op woensdag 18 februari stonden er twee grote onderwerpen op de agenda. Eerst hebben de ouderlingen en diakenen in kleine groepjes gedachten gedeeld over de erediensten: wat is daar goed aan, wat zou anders kunnen, welke wensen en verwachtingen leven er bij de mensen in de kerk? Het leverde een verscheidenheid aan informatie op. Opmerkelijk was toch wel dat er twee dingen uitsprongen: aan de ene kant bestaat er behoefte aan ‘gewone’ diensten, zeg maar zonder toeters en bellen; aan de andere kant willen mensen andere vormen van eredienst, waarbij alternatieve wegen bewandeld worden. Het zijn verlangens die tegen elkaar ingaan, maar die toch gecombineerd moeten worden. Er komt een groepje dat de resultaten van deze besprekingen uitwerkt. Misschien worden er door dit groepje interessante voorstellen geformuleerd.

Vervolgens bespraken we de voortgang van het fusietraject. Enkele leden van de stuurgroep waren aanwezig en vertelden dat er behoorlijk vaart in zit. De kerkenraad was verdeeld over de snelheid; een deel wilde 1 januari 2016 als beoogde fusiedatum, een ander deel voelde meer voor 1 januari 2017. Het is het laatste geworden. Hierna gingen de leden van kerkenraad van de Hervormde Gemeente en de leden van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk uiteen. Afzonderlijk stemden zij over het voorstel om op 1 januari 2017 de federatie om te zetten in een fusie (vereniging). Alle aanwezige leden gingen akkoord.

Op woensdag 11 maart was er opnieuw een extra bijeenkomst. Ditmaal kwamen de cijfers aan de orde van de colleges van kerkrentmeesters en de colleges van diakenen. Enkele vragen werden beantwoord. Al deze gegevens worden gepresenteerd op de (gezamenlijke) gemeenteavond op woensdag 22 april.

<< Terug