Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Stand van zaken kerkgebouwen (februari 2024)

Hooravonden

De eerste hooravond, die op 10 januari 2024 is gehouden, is goed verlopen. Tijdens deze avond hebben 15 gemeenteleden hun mening over de toekomst van de kerkgebouwen gegeven. Dit gebeurde in acht verschillende gesprekken, die als positief werden ervaren. De gemeenteleden lieten blijken dat ze veel belangstelling hadden voor de toekomst van de kerkgebouwen en spraken hun waardering uit over de aanpak. Op 6 februari vindt de tweede hooravond plaats. Daarvoor hebben zich 14 gemeenteleden opgegeven. Opgave voor deze avond is niet meer mogelijk.

Afweegkader

In de vorige Kerkbode is aangegeven, dat de commissie door een zogenaamd “afweegkader” in beeld wil krijgen wat de voor- en nadelen van beide kerkgebouwen zijn. Het afweegkader is opgesteld op basis van een landelijk model van de  Protestante Kerk Nederland. Daarin zijn specifieke kenmerken voor de Protestantse gemeente te Vroomshoop toegevoegd. In het afweegkader worden alle punten, die van belang zijn om tot een goed advies te komen, naast elkaar gezet. Door een rapportcijfer aan deze punten toe te kennen, wordt  bepaald hoe deze punten bij KC Het Anker en KC Irene scoren. Het afweegkader werd door de commissie tijdens de laatste gemeentevergadering al toegelicht. Twee leden van de commissie hebben op 17 januari in de vergadering van de grote kerkenraad overleg gehad over wie het afweegkader kan gaan invullen. Zowel de commissie kerkgebouwen als de grote kerkenraad vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk  gemeenteleden in de gelegenheid worden gesteld om het in te vullen. Daarom is afgesproken dat alle leden van commissies/taakgroepen/etc.  uitgenodigd worden om een formulier voor het afweegkader in te vullen. In februari 2024 wordt een aantal avonden gehouden, waarop de formulieren ingevuld kunnen worden. De uitnodigingen gaan naar de contactpersonen van de commissies/taakgroepen/etc. Deze zullen de uitnodigingen doorsturen naar de betreffende leden. Er zijn gemeenteleden lid van meerdere commissies/taakgroepen/etc.. Zij zullen dus waarschijnlijk ook meerdere uitnodigingen ontvangen. Maar het is de bedoeling dat per deelnemend gemeentelid één formulier wordt ingevuld. Daarom de  vraag aan u om maar één formulier in te vullen. Aan degenen die het formulier invullen wordt gevraagd hun naam en leeftijd op het formulier te zetten.  De formulieren worden alleen door de commissieleden gelezen. De namen enz. van degenen die een formulier hebben ingevuld worden niet in een verslag of op andere wijze naar buiten gebracht. De privacyregels worden nageleefd.

Inloopavonden

Er zijn ook gemeenteleden die geen deel uitmaken van een commissie/taakgroep/etc.. Om  ook die gemeenteleden de gelegenheid te geven een formulier in te vullen, worden er op 12 en 15 februari 2024 inloopavonden gehouden. Op deze avonden is er om 19.30 uur en 20.15 uur gelegenheid om een formulier in te vullen. Leden van de commissie kerkgebouwen zijn aanwezig om uitleg over het invullen van het formulier te geven.  De inloopavond op 12 februari is in Kerkelijk Centrum  Het Anker en op 15 februari in Kerkelijk Centrum Irene.

Betrekken jongeren en jonge gezinnen bij de toekomst van de kerkgebouwen

Tijdens de laatste gemeentevergadering drong een aantal gemeenteleden er op aan om toch ook vooral de jeugd te betrekken bij de toekomst van de kerkgebouwen. De commissie heeft hierover nagedacht en gepraat en vroeg zich vooral af: “hoe bereik je niet alleen de jeugd, maar ook de oudere jongeren en jonge gezinnen?” De commissie heeft er daarom voor gekozen om met de predikanten te overleggen om de twee oudste groepen met catechisanten een formulier van het afweegkader in te laten vullen. Ook alle commissies vanuit de jeugd en oudere jongeren (van Krummeldienst tot New Generationdienst of Kerk.nu en van Kindercarrousel tot Tienerkerk) worden uitgenodigd om het formulier in te vullen. Daarnaast worden de jeugdigen, oudere jongeren en jonge gezinnen bij dezen van harte uitgenodigd om tijdens de inloopavonden van 12 en 15 februari ook een formulier te komen invullen.

Vragen en opmerkingen

Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u die sturen naar kerkgebouwen@protestantsvroomshoop.nl.

 

<< Terug