Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Nieuws uit de kerkenraad

Na een periode van betrekkelijke rust tijdens de vakantiemaanden begint het vergaderseizoen van de kerkenraad weer. In de komende maanden zullen belangrijke besluiten omtrent de voorgenomen vorming van de Protestantse Gemeente te Vroomshoop genomen moeten worden. Daarom ook zijn diverse gemeenteleden de afgelopen maanden al bezig geweest met de voorbereidingen om de beoogde samenvoeging van beide gemeenten goed te laten verlopen. Diverse stukken, zoals de plaatselijke regelingen, maar ook de financiële stukken moesten half augustus ter beoordeling aangeleverd worden bij het breed moderamen van de classis Ommen. Ik wil iedereen, die zich daarvoor ingezet heeft, dank zeggen. Op D.V. 21 september a.s. komen zowel de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk als die van de Hervormde gemeente afzonderlijk bij elkaar om te stemmen over het voorgenomen verenigingsbesluit tot vorming van één Protestantse gemeente te Vroomshoop. Mocht deze stemming positief uitvallen, dan legt de kerkenraad dit voorgenomen besluit ter bespreking voor aan de gemeente. Hiervoor is een gemeenteavond gepland op D.V 12
oktober 2016 in KC Het Anker. Hiervoor ontvangt u t.z.t. nog een officiële uitnodiging. Voor alle duidelijkheid wil ik nogmaals aangeven dat er op deze avond geen stemming zal plaatsvinden. Het gaat erom dat de kerkenraad hoort hoe de gemeente over het voorgenomen besluit denkt. In november zal de kerkenraad vervolgens na afweging van alle reacties een definitief besluit nemen. Veel belangrijke vergaderingen dus, maar in de tussentijd zijn heel veel vrijwilligers al weer bezig met de voorbereidingen voor het komende winterseizoen. De startzondag staat gepland op D.V. 18 september, maar voor die tijd moet er al weer heel veel geregeld zijn. U zult daar de komende tijd zeker meer over horen.
Vlak voor de zomervakantie is de kleine kerkenraad nog bijeen geweest. In deze vergadering is o.a. verder gesproken over de invulling van de
erediensten. Besloten is om met een kleine groep ambtsdragers en
gemeenteleden verder te praten over dit onderwerp. Ook is het beleidsplan van de Taakgroep Jeugd aan de orde geweest. Het plan geeft duidelijke richtlijnen aan en zal nu verder uitgewerkt worden. De Taakgroep Diaconie gaat zich beraden over de uitvoering van het Heilig Avondmaal. Helaas nemen steeds minder gemeenteleden deel, waardoor het uitdelen van brood en wijn tot meer problemen leidt. Concrete voorstellen zullen samengevoegd worden met de uitwerking van de bijeenkomsten over het deelnemen van niet belijdende leden aan het Heilig Avondmaal. Een uitdaging voor de kerkenraad blijft natuurlijk de invulling van de vacatures die we bij de ambtsdragers hebben. Daarom een herhaalde oproep om namen in te leveren bij de leden van de talentenbank of bij de scriba’s.
Henk Nieboer, voorzitter kerkenraad

<< Terug