Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Nieuws uit de kerkenraad

We staan al weer op de drempel van 2017. In het achter ons liggende jaar is er binnen onze kerk opnieuw veel werk verzet. Ik ben blij en dankbaar dat er zoveel vrijwilligers zijn die hun schouders onder het kerkenwerk willen zetten. Al deze vrijwilligers hebben we nu en in de toekomst hard nodig, want veel hangt van hun inzet af. Ik wil graag iedereen van harte dankzeggen voor hun inbreng op welke wijze dan ook. Die dank gaat uiteraard ook uit richting de predikanten, kosters en de organisten van onze kerk. Het voert te ver om alle vrijwilligers binnen onze kerk te noemen, maar één groep licht ik er toch even uit: de vrouwencontactgroep “Dient de Here”, die al 70 jaar(!) bestaat. Een keer in de veertien dagen komt men op donderdagavond bij elkaar in KC Irene en hebben dan een fijne bijeenkomst samen. Namens de kerkenraad feliciteer ik hen van harte met dit jubileum. Uit de oproep blijkt overigens dat nieuwe leden van harte welkom zijn! Reken er maar op dat er ook bij deze groep in die 70 jaar veel gemeenteleden actief betrokken zijn geweest. Het werk in onze kerk gaat door, ook in het nieuwe jaar. Natuurlijk zijn er zorgen over de diverse vacatures die er ondanks alle inzet nog zijn. Het is zeker van invloed op de wijze hoe wij met elkaar in de toekomst kerk willen en kunnen zijn. Dit is dan ook een van de onderwerpen waarover de kerkenraad zich in 2017 wil gaan buigen. Ik zal u regelmatig op de hoogte blijven houden van wat er in de kerkenraad besproken wordt.

Langs deze weg wens ik u allen gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2017!

Henk Nieboer, voorzitter kerkenraad

 

<< Terug