Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Informatie van de commissie kerkgebouwen

Communicatieplan en planning

De commissie heeft een communicatieplan en een planning opgesteld. In het communicatieplan is onder andere opgenomen wanneer de kleine en grote kerkenraad over de werkzaamheden geïnformeerd worden. Tijdens de gemeenteavond van 29 november 2023 geeft de commissie informatie over de stand van zaken. De planning is verder dat de commissie tijdens de gemeenteavond van 24 april 2024 het advies wil presenteren.

Hooravonden

De commissie wil bij het advies ook de mening van de gemeenteleden meenemen. Daarom worden  er op 10 januari 2024 en 6 februari 2024 hooravonden gehouden. Tijdens deze avonden kunt u vragen stellen en uw mening over de toekomst van de kerkgebouwen meedelen.

Andere verrichte werkzaamheden

De ingediende reacties van de gemeenteleden op het advies van het college van kerkrentmeesters, waren allemaal al in één document bij elkaar gebracht. De reacties hebben betrekking op verschillende onderwerpen, zoals herbestemming van de gebouwen, de toegankelijkheid, bereikbaarheid enz. De reacties zijn op onderwerp bij elkaar gebracht. Daarmee kunnen ook de ingediende reacties bij het advies van de commissie betrokken worden.

De commissie heeft daarnaast aan de hand van de vastgestelde visie “Wat voor kerk willen we zijn”, gekeken waar het kerkgebouw aan zou moeten voldoen. Een samenvatting van deze visie kunt u vinden op de eerste pagina van elke kerkbode. De gesprekken over dit belangrijke onderwerp zijn nog niet afgerond.

Alle beschikbare informatie over de financiën en de onderhoudsplannen is bekeken en hierover zijn gesprekken geweest met het college van kerkrentmeesters.

Om alle punten mee te kunnen laten wegen bij het uiteindelijke advies, is de commissie bezig om een afwegingskader op te stellen aan de hand waarvan dit gedaan kan worden.  

Tellen bezoekers kerkdiensten

De commissie wil graag weten aan hoeveel bezoekers de kerk plaats moeten bieden. Daarom wordt de komende periode het aantal bezoekers aan de kerkdiensten geteld. Ook bij bijzondere diensten, zoals die op de laatste zondag van het kerkelijk jaar en op 1e Kerstdag zal er geteld worden. Dit om een goede inschatting te kunnen maken van een minimum en maximaal aantal bezoekers.  

E-mail commissie

Tenslotte wijzen wij u nog op het e-mailadres kerkgebouwen@protestantsvroomshoop.nl. Hier kunt u suggesties en voorstellen doen, vragen stellen, opmerkingen maken enz. over de werkzaamheden van de commissie.

 

Commissie Kerkgebouwen

 

 

<< Terug