Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Gemeenteavond 27 november 2019

Het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters hebben de begrotingen voor 2020 weer op papier gezet. En natuurlijk willen zij de cijfers graag toelichten op de gemeenteavond van 27 november 2019.

Maar dat is niet het enige dat deze avond op de agenda staat.
Zo wil de commissie “wat voor kerk willen wij zijn” graag haar bevindingen met u/jou delen.

Ook zal dhr. M. Hekman het onderwerp ‘bespiegelingen over de toekomst’ inleiden, zodat er daarna in groepjes over doorgepraat kan worden. Aan de orde komt dan wat kunnen en willen we voor onze kerk in toekomst.  En wat is er mogelijk en wat niet.

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

Agenda gemeenteavond 27 november 2019 in Kerkelijk Centrum Irene, aanvang 19.30 uur.

1.       Opening

2.       Verslag gemeenteavond 24 april 2019

3.       Begroting kerk en diaconie

4.       Mededelingen vanuit de kerkenraad

5.       Wat voor kerk willen we zijn

6.       Bespiegelingen over de toekomst

7.       Sluiting

Wilt u van tevoren de begrotingen alvast inzien of het verslag  van de vorige vergadering alvast doorlezen dan kunt u/kun jij  contact opnemen met de scriba.

Graag tot ziens op 27 november.

Namens de kerkenraad,

Thea Oosterveen-Tolman, scriba

<< Terug