Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Extra gemeenteavonden: Voor wie is het Avondmaal?

Vanouds is het in onze kerk zo dat de belijdende leden het Heilig Avondmaal vieren. In de laatste tientallen jaren zijn sommige gemeenten ruimer gaan denken: ook niet-belijdende leden kunnen meedoen met een avondmaalsviering. De kerkorde bepaalt dat elke gemeente vrij is om hierin een eigen keuze te maken. De enige voorwaarde is dat de kerkenraad dit besproken moet hebben met de leden van de gemeente.

In februari heeft de grote kerkenraad zich over dit onderwerp gebogen en dat leidde tot een goed gesprek. Niet dat alle kerkenraadsleden het volledig met elkaar eens zijn; ook de predikanten denken niet precies hetzelfde. Maar de kerkenraad is wel van mening dat hierover gesproken moet worden. Daarom zijn er twee gemeenteavonden met een bezinnend karakter gepland en wel op woensdagavond 18 mei in Kerkelijk Centrum Irene en op dinsdagavond 24 mei in Kerkelijk Centrum Het Anker. Beide avonden beginnen om acht uur en kennen hetzelfde programma. Ds. Schipper en ik geven een inleiding over hoe een kerkenraadsbesluit in deze zaak genomen moet worden, over wat de argumenten zijn voor de traditionele wijze van doen (Avondmaal alleen voor belijdende leden) en wat de argumenten zijn voor een andere wijze van doen (Avondmaal ook voor niet-belijdende leden). Ook zullen wij kort onze eigen gedachten weergeven. Daarna komt het gesprek met u. De kerkenraad wil graag weten hoe u erover denkt. Dat zal meewegen in een eventueel voorstel om te komen tot een wijziging. Misschien dat er een volgende keer nog wat meer informatie volgt (ds. Schipper en ik moeten de avonden nog voorbereiden), maar het is goed om nu alvast de data te noemen, zodat u daar rekening mee kunt houden: woensdagavond 18 mei en dinsdagavond 24 mei.

<< Terug