Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Cvk Kerkelijk Centrum Het Anker

Doelstelling en taakstelling College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (verder afgekort CvKR) voert de taken van kerkrent-meesterlijke aard uit zoals omschreven in Ordinantie 11 art. 2 (Plaatselijke Regeling onderdeel 5.1); alsmede de overige in de ordinanties van de PKN omschreven taken (Plaatselijke Regeling onderdeel 5.3).

Mensen
Kerkrentmeester
Het CvKR telt 7 kerkrentmeesters. Met ondersteuning van het Kerkelijk Bureau kan het CvKR met dit aantal de voorkomende werkzaamheden goed verrichten en zijn de diverse specialismen goed vertegenwoordigd.
Een groot aantal vrijwilligers helpt het CvKR bij haar werk.

Werving ambtsdragers en vrijwilligers
Het CvKR streeft naar een deskundige bezetting van het college. Bij het ontstaan van een vacature zoekt zij, in overleg met het moderamen, naar geschikte lidmaten en wijst hen erop dat zij geroepen zijn ook verantwoordelijkheid te dragen in de gemeente. Zij geeft voor elke taak een duidelijke werk-omschrijving, zodat men weet wat men zich ‘op de hals haalt’.

Predikanten
Bij de gemeente zijn momenteel 2 predikantsplaatsen gevestigd, die ingedeeld zijn in klasse 1.
Het CvKR streeft er naar dit in de toekomst ook zo te houden.

Koster
Er is 1 koster in dienst van de kerk. Deze wordt betaald volgens de c.a.o. van de kostersbond.

Financiën
Begroting
Elk jaar voor medio september vindt overleg plaats tussen het CvKR, de diaconie en de andere taakgroepen en commissies over de begroting voor het komende jaar. Deze begroting wordt voor 1 november aangeboden aan het moderamen. In de novembervergadering van de kerkenraad volgt de bespreking en zo mogelijk de vaststelling van de begroting. Een uittreksel van de begroting wordt gepubliceerd in het kerkblad en de volledige begroting wordt ter inzage gelegd.
Rekening
Het CvKR biedt de rekening over het voorafgaande jaar voor 1 april aan het moderamen aan. In de daaropvolgende kerkenraadsvergadering volgt de bespreking en zo mogelijk de vaststelling.
Een uittreksel van de rekening wordt geplaatst in het kerkblad en de volledige rekening wordt ter inzage gelegd.
Kerkelijke inkomsten
De kerkelijke inkomsten bestaan in hoofdzaak uit bijdragen toegezegd via de actie Kerkbalans. Daarnaast vormen collecten, giften, huuropbrengsten, enige rente en enkele subsidies een bron van inkomsten.
Kerkbalans
Jaarlijks wordt meegedaan aan de actie Kerkbalans. Bij elk gemeentelid dat daarvoor in aanmerking komt, wordt begin januari de envelop bezorgd met daarin de relevante informatie om goed te kunnen weten waarvoor het geld nodig is. Zowel het bezorgen van de enveloppen als het ophalen ervan gebeurt door de contactpersonen.
Collecterooster
Het CvKR maakt jaarlijks het collecterooster en biedt dat samen met de begroting aan de kerkenraad aan. Het CvKR streeft ernaar, door duidelijk aan te geven waarvoor de collecte is bestemd, de gemeente te stimuleren meer te geven. Voor collectes kunnen ook collectebonnen gebruikt worden. Deze collectebonnen zijn in waarden van € 0,50 en € 1,00 te koop via het Kerkelijk Bureau
Exploitatie gebouwen
De kerkruimte en zalen zijn in de eerste plaats bestemd voor kerkenwerk. De diverse kerkelijke geledingen bespreken de benodigde zaalruimte bij de koster. Indien het gemeentewerk het toelaat, probeert het CvKR de gebouwen te verhuren. In overleg met de commissie van beheer van de Gereformeerde Kerk worden de huurprijzen vastgesteld.

Financiële administratie
Met het boekhoudprogramma houdt het CvKR op de p.c. de administratie bij.

Bijzondere bepalingen
Het CvKR streeft ernaar de uitgaven binnen de begroting te houden. Lukt dit niet dan beoordeelt de kerkenraad of het verantwoord is het begrotingsbedrag te overschrijden. Bij uitgaven (meer dan €. 5.000,00) die niet in de begroting zijn opgenomen, vraagt zij de kerkenraad om goedkeuring.

Onderhoud Gebouwen
Kerkgebouw
Het CvKR streeft ernaar het kerkgebouw in goede staat van onderhoud te houden. Jaarlijks inspecteert de Stichting Monumentenwacht Overijssel het kerkgebouw. In de begroting rekent ze met het verwachte onderhoud voor de komende 5 jaren.
Woningen
Het College van kerkrentmeesters beschikt over 3 woningen, t.w.:
-> Hoofdstraat 34, de kosterswoning, verkeert in goede staat van onderhoud;
-> Hoofdstraat 36, de pastorie van wijk noord, is in 1982 gebouwd en kent een zeer goede staat van
onderhoud;
-> Boshoek 45, de pastorie van wijk zuid, is in 1996 gebouwd en verkeerd tevens in een uitstekende
onderhoudsstaat.
Kerkelijk Centrum Het Anker
Dit gebouw fungeert als verenigings- en vergadergebouw van onze gemeente. Door regelmatig het nodig onderhoud uit te voeren, wordt het in goede staat gehouden.

Orgel
Het orgel wordt door regelmatig onderhoud in een goede staat gehouden. Het orgel heeft in 2000 een uitbreiding ondergaan.

Tuinen en terreinen
Het onderhoud van de tuinen bij de woningen is in principe voor rekening van de bewoners, behoudens andere afspraken. De resterende terreinen onderhoudt het College van kerkrentmeesters in samenwerking met derden.

Ledenadministratie
De ledenadministratie wordt uitgevoerd met het computersysteem van de PKN.

Diversen
Perforatie gemeentegrenzen: mensen woonachtig buiten de kerkelijke grenzen kunnen een verzoek indienen om bij de Hervormde Gemeente van Vroomshoop te horen. Hierover beslist de kerkenraad. Zij kunnen tegen betaling van het normale abonnementsgeld het kerkblad bezorgd of toegezonden krijgen. Ook worden zij jaarlijks benaderd voor de actie Kerkbalans.

Dienstverlening
Kerktelefoon en cassetterecorder
Gemeenteleden die niet naar de kerk kunnen gaan, kunnen een aanvraag voor de kerktelefoon indienen. Aanleg- en abonnementskosten zijn in principe voor rekening van de gebruiker. Overleg met de diaconie is noodzakelijk indien gemeenteleden de kosten voor kerktelefoon niet kunnen opbrengen. De bandjes van de cassetterecorder worden bij die gemeenteleden bezorgd, die door ziekte tijdelijk de kerkdiensten niet kunnen bezoeken. Dit gebeurt in overleg met ouderling of predikant. Bij allen wordt een collectebusje geplaatst. De opbrengst daarvan wordt gedeeld met de diaconie.

Beleidsvoornemens CvKR

Vanuit de hierboven beschreven doel- en taakstelling is het beleid van het
College van Kerkrentmeesters de komende jaren gericht op de volgende punten:

Geldwerving.
Onze kerk doet jaarlijks mee aan de actie kerkbalans. Van de gemeenteleden wordt een bijdrage gevraagd die gebaseerd is op draagkracht en op vrijwilligheid.
Om de Evangelieverkondiging mogelijk te maken zijn mensen en gebouwen nodig.
De inkomsten van de actie Kerkbalans zijn voor de eigen gemeente.
Voor ons als Kerkrentmeesters is het van belang om te weten:
– hoe is de ontwikkeling van het aantal gemeenteleden;
– hoe is het verloop van het aantal bijdragers;
– hoe is de opbouw van de leeftijdcategorie inzake de vrijwillige bijdragen;
– hoe is de bijdrage-grootte van de gemeente.
-> de trends die zich de afgelopen jaren ten aanzien van bovenstaande zaken hebben voorgedaan
worden in beeld gebracht

Gebouwen.
Voor de eredienst en overige activiteiten die van de gemeente uitgaan zijn gebouwen nodig. Gebouwen vragen veel onderhoud. Hiervoor is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld.
-> Dit plan wordt geactualiseerd en gevolgd.
Door allerlei regelgeving, is de veiligheid van kerkgebouwen de laatste jaren een belangrijke
aangelegenheid.
-> Wij zullen de adviezen/regelgeving van de burgerlijke overheid volgen en zelf waar nodig actie
ondernemen om een goede veiligheid te waarborgen.

Personeel.
Onder personeel wordt verstaan de plaatselijke kerkelijk medewerkers (koster, organist) die in fulltime dan wel parttime dienst werkzaam zijn.
Hiervoor zijn door onze Kerk rechtspositieregelingen vastgesteld.
-> Ons beleid is dat wij deze regelingen volgen en een goed personeelsbeleid te voeren.

Orgel.
Het Van Dam orgel is in 2000 uitgebreid met een 2e klavier en voldoet daarmee meer dan voldoende aan haar doel: het begeleiden van de samenzang tijdens de erediensten.
Hoewel het orgel wellicht in aanmerking zou kunnen komen voor de status van “beschermd monument”, zal dit niet als doel nagestreefd worden vanwege de daarmee samenhangende beperkingen in vrijheid van handelen en de betrekkelijke lage geldelijke tegemoetkomingen.
-> Wel zal de huidige status gehandhaafd blijven en daartoe wordt het onderhoud uitsluitend uitgevoerd
door professionele en ter zake kundige bedrijven.

Registers.
De door de PKN in haar ordinanties vastgelegde verplichtingen ten aanzien van het bijhouden van de registers zullen als leidraad worden gevolgd.
-> De ledenadministratie wordt bijgehouden in het Landelijke Leden Registratiesysteem (afgekort LLR).
-> Naast het bijhouden van een (verplicht) doop- en belijdenisboek in papieren formaat zal onder
verantwoording van het CvKR ook een dergelijk trouwboek worden bijgehouden.

Aan de perforatieregeling voor voorkeurleden zal een ruimhartige medewerking worden verleend aan zowel voorkeurleden uit andere geografische gemeenten die bij onze kerk willen horen als leden van de onze gemeente die bij een gemeente elders willen behoren.
Uitschrijving van leden is een pastorale zaak waarbij het CvKR slechts uitvoerend zal optreden.
Niet-hervormde leden zullen in registratie worden gehouden zolang zij samenwonen met tenminste één hervormd gemeentelid.
-> Kaartenregisters voor sectieouderlingen en predikanten / kerkelijk werker zullen waar mogelijk
vervangen worden door een licentie in het LLR, dit om de toekomstige toenemende kosten van
kaartenregisters te beperken.

Verzekeringsportefeuille.
Door het College van Kerkrentmeesters zal een checklist worden opgemaakt die alle verzekeringsvormen bevat die voor een gemeente van belang zijn. Het is dan mogelijk om in een oogopslag te zien wat wel en wat niet verzekerd is.
-> Deze checklist wordt eenmaal per jaar in een vergadering van de Kerkrentmeesters aan de orde
gesteld en alle verzekeringszaken zullen dan worden doorgenomen.

Archiefruimte.
Het CvKR stelt ruimte beschikbaar stellen voor het onderbrengen van archieven van noodzakelijke en wenselijke documentatie. Deze lopende archieven zullen worden bijgehouden door betrokkenen zelf (zie hoofdstuk 14)

Kerkblad.
De exploitatie en bezorging van een kerkblad valt onder de verantwoording van het CvKR.
Inhoudelijk is de aangestelde redactie verantwoordelijk.
Als aanzet tot een verregaande samenwerking met de plaatselijke Geref. Kerk wordt sinds 2006 een gezamenlijk kerkblad uitgegeven. Omdat de kerkbode een belangrijk middel is om het contact tussen gemeente en gemeenteleden te onderhouden, zal een abonnement aangeboden worden tegen een acceptabele prijs.